Miljöpolicy

I Sverige står bostads- och servicesektorn för ungefär 40% av Sveriges samlade energiförbrukning.

Som fastighetägare och fastighetsförvaltare arbetar vi därför att minska vår energiförbrukning och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi köper därför enbart el som är förnyelsebar och som produceras av vind- eller vattenkraft.  För att minska koldioxidutsläppen använder vi fjärrvärme för uppvärmning i våra fastigheter.

De fastigheter vi äger eller förvaltar är till största delen byggda på 1920-30 talet med den tidens byggteknik. Vi har därför inlett ett program för att energieffektivisera fastigheterna, bl.a. genom att tilläggsisolera, sätta in treglasfönster och dra nytta av grundvattenströmningar och bergvärme vid uppvärmningen.