Hyrans betalning

Villkoren för hyrans betalning framgår av hyreskontraktet. Normalt skall hyra betalas i förskott, dvs senast den sista vardagen före månads början.

Vi skickar ut förtryckta hyresräkningar kvartalsvis. På hyresräkningen framgår det vilket kontonummer som hyran skall betalas. Om inte de förtryckta hyresavierna används för betalning är det viktigt att hyresavinumret anges. Hyresavinumret finns tryckt på hyresräkningen.

Är hyran obetald på förfallodagen skickas en påminnelse ut ca fem dagar efter förfallodag. Om påminneseavi måste skickas ut debiteras även en påminnelseavgift på 60 kr i samband med nästkommande hyresavisering.

Hyrans storlek

Till grund för hyrans storlek för bostäder ligger det s.k. bruksvärdessystemet. Detta innebär hyran förhandlas mellan de kommula, allmännyttiga bostadsföretagen och Hyresgästföreningen. Hyrans storlek skall motsvara den självkostnad som de allmännyttiga företagen har. Utifrån förhandlad och fastställd hyra hos de allmännyttiga företagen förhandlas sedan hyrorna mellan privata fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Detta kallas bruksvärdeshyra och innebär att hyran skall vara likvärdig för samma typ av bostäder såväl hos de allmännyttiga företagen som hos privata fastighetsägare.